Profile

Personal Profile

Name: พอกลอน ซาเสียง

Contact: [hidden]

Gender: male

Birthday: 18 Jun 1982

Location: เมืองหลวง ปริมณฑล และชนบท

Website: -

About me: จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548-2550 สถาปนิก
2550-2553 กองบรรณาธิการสนพ.a book
2553-2554 บรรณาธิการสนพ.สยามอินเตอร์บุ๊คส์
2554-2555 บรรณาธิการสนพ. spingbooks