สถานที่ที่เราเจิดจรัส

posted on 31 May 2010 16:15 by porglon in Life

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เตะบอลในสนามหญ้าแบบเต็มที่ 1 ชั่วโมงก็เป็นอะไรที่ดีมากครับ

หลังจากพยายามเปรี้ยวไปเล่นบาสมา 1 เดือน

ถึงจะเคยเล่นบาสได้ดีแต่เลิกไปนานฝีมือมันก็หายหมดครับ

ดังนั้นจึงบอกตัวเองว่าห้ามแรดแล้ว

 

 

เพราะในสนามบาสนี่ถ้าถูกเด็ก ม. ปลายกวนตีนใส่

ทำยังไงก็ไม่สามารถแก้แค้นโดยใช้ฝีมือได้เลย

(เพราะนานๆๆๆๆ จะชู๊ตลงสักที รีบาวน์ก็ขี้เกียจ  หรือสรุปว่ากระจอกก็ว่าได้

-เพราะเคยเล่นอย่างจริงจังต่อเนื่องแค่ 3 ปี)

แต่ในสนามบอลที่เล่นมาตั้งแต่ ป.3 ก็ยังรักษามาตรฐานไว้ได้อยู่

แม้ความเร็วจะตกไป 2 น๊อตก็ตาม

เวลาถูกเด็ก ม. ปลายกวนตีนใส่ ยังพอไปลอดดาก หรือเอาคืนให้มันหัวทิ่มได้ครับ

เพราะเล่นบอลมาเป็น 15 ปีถ้าแย้งได้โดยไม่ฟาล์วก็เข้ามาสิวัยรุ่นทั้งหลาย

 

 

ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ยังพอทดแทนความสดได้อยู่บ้างครับ

ถึงแม้จะอิจฉาไอ้พวกเด็กม. ปลายที่มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หยุดไปไหน(นี่แหนะดึงเสื้อเลย)

(ซึ่ง 4 ปีก่อนตอนเรียนมหาลัยผมก็วิ่งไม่หยุดเหมือนกันละนะ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง)

ซึ่งผมคิดว่าการที่เราได้อยู่ในสนามที่เราคิดว่าตัวเองเจิดจรัส(หรือคุ้นเคย)มันก็ดีที่สุดละนะครับ

 

 

ดังนั้นอย่าไปมัวฝืนทำสิ่งที่ไม่ใช่เราอยู่เลย  ใช่ไหมละ!!

 

 

ปล. จบแล้ว- -*

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ñìñ çíàêîìñòâà áðàòñê, aot, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà òóðöèÿ, vxfu, çíàêîìñòâà áþðî çíàêîìñòâ, =-), çíàêîìñòâî ðåñïóáëèêå áåëàðóñü ãîðîäå ìîëîäå÷íî, >:-))), áäñì çíàêîìñòâà â óñòüêàìåíîãîðñêå, yjqxf, çíàêîìñòâà íåòåøèí, :-), äåâóøêè èæåâñêà.èíòèì çíàêîìñòâà.òåëåû, 0037, Çàðå÷íûé çíàêîìñòâî, lndquf, ñàéò çíàêîìñòâ çàãðàíèöà, 541797, ñàéò çíàêîìñòâ òîêèî õîòåë, 227, çíàêîìñòâà àãåíñòâà ðîñòîâà, 465242, ÿðîñëàâñêèå ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ, 5830, íîãèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 544286,

#127 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:08

comment5, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã 24 îðåò, =), îòêðûòûé ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â îìñêå, xrhm, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷åíêàìè èç êîðîëåâà, :-DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî÷åï, 328, çíàêîìñòâà â ðàåâñêîì, %DDD, çíàêîìñòâà äåâóøêè ôîòêà, :P, çíàêîìñòâà ïåòðîïàâëîâñê ðåñïóáëèêà êàçàõñòàí, kpjng, îëèãàðõ çíàêîìñòâà, 5714, çíàêîìñòâà éùøêàðîëà, sch, áþðî çíàêîìñòâ ãåðìàíèè, 3341,

#126 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:08

comment2, map3, 9384, ãåé çíàêîìñòâà â ðóáöîâñêå, bwk, çíàêîìñòâà àçîâà, juqlv, çíàêîìñòâà â ÷åáðêñàðàõ, %-DDD, çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó ëèçáè, lwld, ñåêñ òàìáîâ çíàêîìñòâ, :DD, êèðîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâî, aww, ñàéò çíàêîìñòâ áîëüíûõ, =]], íîâûé ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñà, 504, ñàéò çíàêîìñòâ àðìÿí óêðàèíà, =-DDD, çíàêîìñòî âñåìó ìèðó, jdxotm, Çíàêîìñòâà ÷åðòîâû, 6653, map4, 064, çíàêîìñòâààäàìñàìàðà, =-OO, àííà êèåâ 2 çíàêîìñòâà, zqq, çíàêîìñòâà áëîíäè 24, vou, ñåêñ â óõòå, %O, ñàéò çíàêîìñòâ áðà÷íîå àãåíñòâî, %]],

#125 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:59

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâà óôà, shjin, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåñïóáëèêà êîìè, 310193, çíàêîìñòâî â èâàíîâî, jebhzw, cóïåð èíòèì çíàêîìñòâà, qlxg, map3, 73201, ñåêñâñòðå÷è, >:[[[, ñåâåðîìîðñê çíàêîìñòâà ñàøà, >:P, èíòèì çà äåíüãè íèêîëàåâ, cpbm, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëèïåöê, 96102, áëÿäè êóï÷èíî, =-))), ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè âîëãîãðàä, qdac, êóðóøèíà çíàêîìñòâà, >:-O, çíàêîìñòâî ñ èòàëüÿíñêèìè ìóæ÷èíàìè, >:))), äàìî÷êà çíàêîìñòâ, =-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îðåíáóðñêàÿ îáëàñòü, sjvkz,

#124 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:59

comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷åíêàìè â ãðåöèè, 8-P, çíàêîìñòâî ñ íåãðàìè, ghexnb, íàéòè äîñêó îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà, =OOO, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâîñèáèðñêà, :-)), çíàêîìñòâà íîâãîðîäñêàÿ îáë ìàëàÿ âèøåðà, 894318, ñåêñ ïî òåë â ìóðîìå, 477, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â áóçóëóêå, >:[[, çíàêîìñòâà ñåêñ êðàñíîÿðñê àòîâî, znfw, çíàêîìñâà â êàçàêñòàíå, 0976, èíåññà çíàêîìñòâà, 23752, Çíàêîìñòâà êàâêàçöàìè, 21574, ñëóæáà çíàêîìñòâà ìòñ, 003346, ñàéò çíàêîìñòâ èìïåðèÿ ëþáâè, wzvrs, êàòàëîã òîï çíàêîìñòâ, 9979, ðóññêî àâñòðàëèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, jwsk, çíàêîìñòâà ñâèäàíèÿ, 787996,

#123 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:29

comment6, áóäà êîøåëåâî çíàêîìñòâà, ices, ïîðòí¸ðà äëÿ èíòèìà ëþäèíîâî, mfpsl, òâåðñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, giyysj, çíàêîìñòâà ãîðîä êîçüìîäåìüÿíñê, 407022, ñàéòû çíàêîìñòâ ñîñòîÿòåëüíûõ ìóæ÷èí, dxf, çíàêîìñòâà ñ óéãóðêàìè, xihrfs, çíàêîìñòâà èäðèíñêîå, pku, çíàêîìñòâà ñ àíãëè÷àíàìè â ìîñêâå, wifqzc, áðåñò çíàêîìñòâà îáùåíèå, %-(((, êëóá çíàêîìñòâ ãååâ â ýëåêòðîñòàëè, jmgbby, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ elsexo, =))), çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíå ìîñêâà, 8]], ñàéò çíàêîìñòâ êóðãàíèíñê, >:-((, map5, 94698, Çíàêîìñòâà òîëñòÿêîâ, >:-]], ñàìûå ïîïóëÿðíûå ñåêñ ñàéòû çíàêîìñòâ, vfyn, äàãåñòàí çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, svyhz, çíàêîìñòâà îðãèè, fchn, òåìíèêîâ çíàêîìñòâà, 576,

#122 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:29

comment2, ôóò ôåòèø çíàêîìñòâî, =-OOO, map5, 457, çíàêîìñòâà ìåòàëèñòîâ, 429, êîñòîìóêøà çíàêîìñòâà, :-))), çíàêîìñòâî ñ àçåðáàéäæàíöàìè â èòàëèè, 8-P, âîëîãäà çíàêîñòâà, >:-))), ëåñáè çíàêîìñòâàîðã, 8-]]], ñåêñ ìæì áè, %OO, ñåêñ ïàðòíåðû åíçå, 23319, âå÷åðà çíàêîìñòâ îòçûâû, khp, ãåé çíàêîìñòâà êîïåéñê, 082, âëàñòíàÿ ïîçíàêîìèòñÿ, 27811, ñåêêñ çíàêîìñâà, cyohm,

#121 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:18

comment5, çíàêîìòñâà ÷àòå, fhjc, çíàêîìñòâà ïóõëåíüêàÿ, 743, ñàéò çíàêîìñòâ â íîâîóðàëüñêå, :-], çíàêîìñòâà ñ çàãðàíè÷íûìè äåâóøêàìè, alwi, êëóá çíàêîìñòâ ÷èãèâàðà, fjyomn, áûñòðûå çíàêîìñòâà â àðõàíñêå, 3840, ñàéò çíàêîìñòî ñóðãóòó, :O, âñòðå÷è äëÿ ñåêñà â âîëîãäå, sunqui, êóçíåöêå çíàêîìñòâà, zdi, áàêó çíàêîìñòâà äåâóøêè, amlfdj, èíòèì äåâóøêè âîëãîãðàä, %-)), ëåáåäÿíü ñåêñ çíàêîìñòâà, 288, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñê, :DDD,

#120 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:18

comment1, ñàéò çíàêîìñòâ ðàñøèðåííûé, natqji, çíàêîìñòâà ïàðåíü ìîñêâà, %-O, ñåêñçíàêîìñòâà â ÷åðêàññàõ, yiugja, ñàéò çíàêîìñòâ êàçàíü èðèíà, runqpx, èùó ïàðòíåðøó äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé ã ðûáíèöà, =-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óñèíñê, :-DD, çíàêîìñòâà â ëåíèíñêåêóçíåöêå, 000624, çíàêîìòñâà äëÿ ñåêñà â êàçàõñòàíå, :O, çíàêîìñòâà èðêóòñêàÿ îáë ãîðîä óñòü èëèìñê, 888, êàçàõñòàí ãîðîä ëèñàêîâñê çíàêîìñòâà, 0802, ìåèë çíàêîìñòâàìîé ïðîôàèë, 60775, èíàë rambler çíàêîìñòâà, oez, map5, dqax, vip èíòèì, bnb, ñëóæáà çíàêîìñòâ â êðàñíîÿðñê, nlmd,

#119 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:58

comment6, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãîðîäå áàðàíîâè÷è, 8-DD, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð êàòÿ èçîòîâà, exysir, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû àêñàÿ, 512903, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ññ äåâóøêîé, 1785, ãåé çíàêîìñòâà gay, =-PP, çíàêîìñòâà ïî àñêå äëÿ ñåêñà, ppk, ìèëà çíàêîìñòâà ìîñêâà, =]]], çíàêîìñòâà îêñàíà ðóäåíêî, 792, èíòèì ñàéòû ëàòâèè, xvfl, íèæíåâàðòîâñê çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà, =-O, çíàêîìñòâà îìñêàÿ îáëàñòü òàðà, aghtqu, èíòèì çíàêîìñòâà â íüþ éîðêå, 615, ëåñîçîâîäñê çíàêîìñòâà, >:-], ñøà øòàò íüþ äæåðñè çíàêîìñòâà, %P, ñëóæáà çíàêîìñòâ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ åâðååâ, edlqeb, åëåö ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà, 8-((, ëåñáè áîíäàæ, =[[[, ïàðà èùåò èâàíîâî çíàêîìñòâà, izgeqj, çíàêîìñòâà â ñîñíîâûé áîð, 32781,

#118 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:58

comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíûàìè, korncn, ñåêñ è âèíêñ, :P, Àçåðáàéäæàíñêèé çíàêîìñòâà, =))), çíàêîìñòâà õàáàðîâñê àìóð ëàâ, ezomi, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â áåëãîðîäå, wjsnv, çíàêîìñòâî ìîñêâà äëÿ äåâóøåê ýëèòíûå, =[[, ñàéòû çíàêîìñòâ äàì, 306, çíàêîìñòâà ãååàðíè ñ, 07047, åêàòåðåíáóðã èíòèì, mjezyq, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàëîÿðîñëàâåö, egl, çíàêîìñòâî íà ìåéáè ðó, 4396, èíòèì çíàêîìñòâà à÷èíñê, 241, íèêîãîíåò çíàêîìñòâà, 00033, çíàêîìñòâà èçâðàùåííûå, :(((, ìîñêîâñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, =-DD, òðàíññåêñóàë ïðèãëàñèò, 390036, Çíàêîìñòâî çàâîëæüÿ, :-OOO,

#117 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 08:57

comment6, çíàêîìñòâà ãóôà, =-))), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà êóáàíè, 5400, map3, 8DD, alove çíàêîìñòâà, %[[, êëóá ëþáèòåëåé êóíèëèíãóñà â íîâîñèáèðñêå, mednu, ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷óãóåâå, 87077, ñàéòû çíàêîìñòâ kiss, 162430, êàøèðà èíòèì, glci, çíàêîìñòâà èøó ñïîíñîðà àâëîäàðå, =-((, çíàêîìñòâà â äóáàå, erzhyx, ñàèòû ñåêñ çíàêîìñòâ, syopv, ãåé çíàêîìñòâà ñêîâå, =PPP, çíàêîìñòâà íàá, :O, çíàêîìñòâà ïî ìèðó áðà÷íûå àãåíòñòâà êàòàëîã, 694080, ñàéò çíàêîìâñòâ, eckxt, ìàìáà çíàêîìñòâà îíåã, zafhs,

#116 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 08:57

comment2, ïèòåð èíòèì âàëåðèÿ, :[, Áàéêîíóð çíàêîìñòâî, >:(((, ïðîñòèòóòêè ÷åëíîâ, muktf, ïîçíàêîìëþñü ñ áèñèêñóàëêàìè ì, 0800, ãåè èæåâñêà çíàêîìñòâà, 722067, Ñàé çíàêîìñòâ, vxmcod, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìîáèëüíûé ñàéò çíàêîìñòâ, 8[[, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé íîðìàëüíîé, sfqqxy, çíàêîìñòâî ã ñàëåõàðä, 6462, Çíàêîìñòâà âîñêðåñåíñê, 436782, óëüÿíîâñêîå çíàêîìñòâî, :((, ïîçíàêîìëþñü èãîðü ñòðóêîâ 27 ëåò, bir, áðà÷íûå çíàêîìñò, ejohb, àíàëüíûé ñåêñ â ñàìàðå, 8-DDD,

#115 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 08:42

comment5, ðåàëüíûé ñåêñ èðêóòñê, >:-OO, ðîññèÿ ìîñêâà êðûëàòñêîå çíàêîìñòâà, 8-P, çíàêîìñòâî òàòüÿíà àëåêñàíäðîâíà ãåðàñèìîâà, kojqaf, èíòèì çíàêîìñòâà ïî âåá êàìåðå, =-DDD, Èðòèì çíàêîìñòâà, 586, ìû ñ íåé ïîçíàêîìèëèñü ñàéò çíàêîìñòâ, tofl, ïîçíàêîìëþñü ñ áåðåìåííîé æåíùèíîé, 01074, Çíàêîìñòâà ëóáíû, 085, êàì÷àòñêèé êðàé ñåêñ çíàêîìñòâà, evxog, òåìíîêîæèå ïàðíè ãåé çíàêîìñòâà, =-[[, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì âåãåòàðèàíöåì, %-[[,

#114 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 08:42

comment6, Çíàêîìñòâà ãåëåíäæèê, 510, êëóá çíàêîñìòâ, syem, ñåêñ çíàêîìñòâà â äèìèòðîâãðàäå, =-((, Çíàêîìñòâà åéñêà, 594902, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ã êèðîâ, >:-), çíàêîìñòâà æåíùèíà ëþáÿùàÿ ìîëîäûõ, 166, ñåêñ â ÷óëêàõ, 8-[[, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì ëþáèòåëåì êóíèëèíãóñà, 685, õàáàðîâñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, kwoh, çíàêîìñòâà â áåëàðóñè è çà ðóáåæîì, 251670, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà ñâàõà, oabzt, èíòèì âñåâîëîæñê, 517,

#113 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 07:03

comment2, çíàêîìñòâî ïî ãîðîñêîïó, hsuts, ãîðîä ëè çíàêîìñòâà, copqgy, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âåñåëûì ìóæ÷èíîé, =-((, çíàêîìñòâà ÷èìêåíò, 757, ãäå ìîæíî çàíÿòüñÿ âèðòóàëüíûì ñåêñîì, 33740, ñàéò äëÿ áäñì çíàêîìñòâà, wipvn, çíàêîìñòâà óêðàèíà ìàìáà, 9539, áäñì ëîâå çíàêîìñòâî, :DD, íàòàëüÿ ìèíñê çíàêîìñòâî, 1846, ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ äðóæáû, 156684, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûå ëåñáè èç êëèíà, vsts, ïðîñòèòóòêè àïàòèòû, 302, õà÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóñóëüìàíêîé, :DD,

#112 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 07:03

comment2, çíàêîìñòâî çàìóæíèå, =D, Çíàêîìñòâî äóáíà, eiejw, èíòèì çíàêîìñòâà ìåçåíü, eio, ñåêñè äåâóøêè, =D, Íåâèííîìûññê èíòèì, 8), çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â íîâîñèáèðñêå, 12304, rambler çíàêîìñòâà îäíîêëàñíèêè, 8-), çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â õàáàðîâñêå, spg, îáóõîâ çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ, 982109, ñåêñ çíàêîìñòâî â ñïåòåðáóðãå, %), çíàêîìñòâî ìîëîäå÷íî âèëåéêà, epidzu, ñàéò çíàêîìñòâ ñ îìñêèìè êàçàõàìè, 8DDD, èíòèì çíàêîìñòâà êîçüìîäåìüÿíñê, 001, ìîðãàíà ñàéò çíàêîìñòâ íîâîðîññèéñê, >:PPP, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ñìîëåíñêà, %-[[[, Çíàêîìñòâà àðàá, =DDD, çíàêîìñòâî ã óôà, :-))),

#111 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 06:23

comment2, ïðîñòèòóòêè â âîçðàñòå èíäèâèäóàëêè, 9780, çíàêîìñòâî ñ àíåé ðóäíåâîé, iacnh, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð äèíñêàÿ, 279993, ïîëíûå äàìû çíàêîìñòâà, =-[, ïàðà èùåòïàðó äëÿ èíòèìà, 5571, áàëàêîâî ñåêñçíàêîìñòâà, hgckc, çíàêîìñòâà íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, =), ëåñáèéñêèå çíàêîìñòâà â îäåññå, 564, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àðìÿíñêîé äåâóøêîé, 6287, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè ãåÿìè, 8-(((, çíàêîìñòâî ñ ìóæè÷íîé, 63493, ñàéò çíàêîìñòâ ñ âûñîêèìè äåâóøêàìè, edxyuc, çíàêîìñòâà âîðîíåæ ðàäè à, =D, çíàêîìñòâà ãîðîäà ÿðîñëàâëü, 7705, çíàêîìñòâî äåâóøêè è þíîøè ÿ, ymjjha, ñåê çíàêîìñòâà â íîâûé óðåíãîé, mrmv, çíàêîìñòâà â óðàëüñêå êàçàêñòàíå, fvwbb,

#110 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 06:23

comment5, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè â êàçàíè, olgpu, èíòèì çà äåíüãè èíäèâèäóàëêè, 8[[, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ äåâóøåê çíàêîìñòâà, 340092, âîñêðåñåíñê çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèò, krs, çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí, 643, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç ñûçðàíè, 8DDD, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè åðâîóðàëüñêå, 8OO, äàâàé ïîçíàêîìèìñÿ à åñëè åñòü ïîäðóæêà, 06036, àííà çíàêîìñòâà ðîñòîâ, 587711, çíàêîìñòâà äåâóøåêè êîòîðûå õîòÿò êóíèëèíãóñ, %-PP, ïîðåâî çíàêîìñòâà, 758429, ãîâîðèòü ïðè çíàêîìñòâå ñ äåâóøêîé, hrfl, òþìåíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, 272, íåâèííîìûññê çíàêîìñòâà, 8874, êëóá çíàêîìñòâà âîëãîãðàäå, juut,

#109 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:53

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ â ìîãèëåîäîëüñêîì, 0531, ñåêñ áåç ãðàíèö, >:O, çíàêîìñòâî òàòàðñêîãî ìóæà â åêàòåðèíáóðãå, owi, íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà õàáàðîâñê, 56326, ñëóæáà çíàêîìñòâ ìóñóëüìàí, uyh, ñàéòû çíàêîìñòâ â îñòðîãîæñêå, shna, çíàêîìñòâà âàõòàí, >:)), ÷åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä òðîèöê çíàêîìñòâà, %-)), çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå èííåññà 22, 81905, çíàêîìñòâà â ñ ÷åëíî âåðøèíû, >:((, ñåêñ çíàêîìñòâî ãåîðãèåâñê, %-DD, èíòèìíûõ çíàêîìñòâ â ìîñêâå, edwo, çíàêîìñòâî íà ôèøêè íåò, xfz, çíàêîìñòâà íîâûé óðåíãîé ãðàõîâ, >:-DDD, ñåêñ ñ àêðîáàòàìè, >:O, èíòèì çíàêîìñòâà áàðíàóëà, 793481, ñåìåéíûé ñåêñ, %[[, äåâóøêà èùåò ñåêñ áëàãîâåùåíñê, oiuq,

#108 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:53

comment4, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â õàáàðîâñêå, %-(, çíàêîìñòâà äðóæáà àðõàíñê, xpbd, ñàéò ñåêñóàëüíûõ çíàêîìñòñêðâà, fvw, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â äîíåöêå, 8-P, ñîðîêàëåòíèé êîëÿ ïîçíàêîìèëñÿ, 8-DD, ñìñ çíàêîìñòâà ñ ýìî, zqzv, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê äëÿ à, %PPP, çíàêîìñòâà ìàñêâû, 60453, ñàéòû çíàêîìñòâ èíîñòðàííûõ äåâóøåê, :-[[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áàðíàóëå, 916, càéò ãåé çíàêîìñòâ, 019234, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîññîøü, :))), èíãóø çíàêîìñòâî, 8-[[[, çíàêîìñòâî ëþáîé âîçðàñò, 693023, êàòÿ 20 ñïá íà çíàêîìñòâà, 012, ñàéòû çíàêîìñòâ ìíåíèÿ, %-)), êèðîâ ñàéò çíàêîìñòâà, :-]],

#107 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:24

comment2, çíàêîìñòâà ytajhvfkjd, :)), õî÷ó ïîçíààêîìèòüñÿ, >:-PPP, îòðàäíîå çíàêîìñòâî, nwooz, trans çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîêà, ghnkiy, çíàêîìñòâà àêñàé, pfyce, åðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà êèåâ, =]], çíàêîìñòâà áåëãîðîä æåíñêîå, ulst, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàòàíèñòêîé, 459, ÷àòû çíàêîìñòâ èðêóòñê, eujtc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íîâîêóéáûøåâñêå, fzsvw, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ êåð÷è, 2245, ãåé çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå, rwptau, çíàêîìñòâî âèêà, myt, ñåêñ ÷åáîêñàðû, :-[, Çíàêîìñòâà àðãàÿø, 8]], ñàéò çíàêîìñòâà â éîøêàð îëà, hki,

#106 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:23

comment3, çíàêîìñòâà êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü ãóðüåâñê, :[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà è ëþáîâíèêîâ, svstxv, àãåíñòâî çíàêîìñòâ èðêóòñê, >:-]]], çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû â òàìáîâå, evebl, çíàêîìñòâà â õìåëüíèöêîì, %PPP, çíàêîìñòâà äëÿ ìàò ïîääåðæêè, 2428, çíàêîìñòâà ñåêñ îø êûðãûçñòàí, dih, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà áàøêèðèè, :O, çíàêîìñòâà è äîñóã, 490010, çíàêîìñòâà ñ äâî÷êàìè, kpi, anketa çíàêîìñòâà, >:]]], ñåêñ ìîëîäåíüêèõ, :-), èíòèì çíàêîìñòâà äîáðÿíêà, 673869, ñýêñ çíàêîìñòâà ìîçäîêà, bspxy, çíàêîìñòâî êîðåÿ, :P, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â ñî÷è, :-((, çíàêîìñòâà ïî ñåêñó íàáåðåæíûå ÷åëíû, %-((, ðóññêîãåðìàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 629, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïðîëåòàðñê, hplu,

#105 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:53

comment6, ñèìïàòè÷íàÿ ìîñêâè÷êà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, :[[, äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ ïàðîé ñòàâðîïîëüñêèé, turyq, ñàéòû çíàêîìñòâ ñåðüåçíûå îòíîøåíèå, xgif, çíàêîìñòâà ìàçîõèñòû ìîñêâà, :-D, çíàêîìñòâà íà ðýìáëåð, =-)), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â óñèíñêå, jknf, ñàéò çíàêîìñòâ ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, :-[[, çíàêîìñòâî íà ëàéô þ, 8]], çíàêîìñòâà æåíùèíà 30 3, 8D, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãîðîäå ñåðîâå, piybm, çíàêîìñòâà â ãîðîäå çåëåíîãîðñê êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, 612, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ìîëîäûå, 59121, âèðòóàëüíàÿ ëþáîâü ñåêñ, gmlwg, çíàêîìñòâà êîáðèí, akx, ñàéò çíàêîìñòâ âÿòñêèå ïîëÿíû, wuy,

#104 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:52

comment3, êåìåðîâî êëóá çíàêîìñòâ, xlzl, èùó äåâóøêó äëÿ ñåêñà èðêóòñê, 3184, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîñòîìóêøà, 330867, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ëàòåêñå, 388602, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â ñàìàðå, 683466, èíòìíûå çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ, 645025, ëåñáè çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå, 8O, çíàêîìñòâà â èíçå, 978330, çíàêîìñòâà äåâóøêîé â íèæíåâàðòîâñêå, ijqrq, â åäèíîì ñòðîþ äëÿ çíàêîìñòâà ñâàõà, 8]]], map2, 095, çíàêîìñòâà â êçûëîðäå, 8-(((,

#103 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 04:39

comment5, çíàêîìñòâî â íîâãîðîä, tyskzx, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê ïîáðåé àíóñ, 0526, ìàðóñÿ çíàêîìñòâà ñòðîãèíî, yrkluu, gebo çíàêîìñòâà, oiyve, Çíàêîìñòâî òóòàåâ, %-P, çíàêîìñòâà ðàìáëåð ÿðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, 93197, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ ÷åáîêñàðû, 473, ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ çíàêîìñòâà, %(, çíàêîìñòâ äëÿ èíâàëèäîâ, jmk, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç êðûìà, pzkpw, çíàêîñìòâà ñìñ, vyme, çíàêîìñòâà â ãîðîäe àòûðàó êàçàõñòàí, 003, çíàêîìñòâà ãîðîä óññóðèéñê, 69254, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå êàëèíèíà, 07235,

#102 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 04:38

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ãååâ â õàáàðîâñêå, 6616, çíàêîìñòâî â ñàðàòîâå òîëüêî äåâóøêè, vjywb, ñàéò çíàêîìñòâ ãåîðãèåâñêàú, =-DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îëòàâå, >:PPP, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ êàçàõñòàí, 665389, kotok çíàêîìñòâà, frj, çíàêîìñòâà â âÿòñêèå ïîëÿíû, 406185, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ãîëàíäèè, %-DDD, ñàéò çíàêîìñòâ â âëàäèâîñòîê, %-P, çíàêîìñòâàóãëè÷, 804, ñàéò çíàêîìñòâ òîìñêîé îáëàñòè, pjvzsz, çíàêîìñòâà ðîññèÿêðàñíîÿðñê, qenuun, òàíäåì çíàêîìñòâà, prjkiy, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ âçðîñëûõ êàçàõñòàí, 65500, çíàêîìñòâà â øóìåðëèíñêîì ðîéîíîå, 550491,

#101 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:22

comment2, ñàéò çíàêîìñò âîëîãäà, >:OO, çíàêîìñòâà â õìåëüíèöüêîìó, bub, æåíùèíû çà 40 èùóò ñåêñ, 354, äèàáåò çíàêîìñòâà, 6039, òåìû ïî íåìåöêîìó çíàêîìñòâî, 2575, çíàêîìñòâà èùó ïîñëóøíîãî êîòåíêà, 728, çíàêîìñòâà òîï äåâóøåê, :OOO, çíàêîìñòâà ìîðäîâèÿ, =]]], èíòèì çíàêîìñòâà â âîðîíåæñêîé îáë, 004819, ñåêñçíàêîìñòâà ñåìåéíûìè ïàðàìè, 8-[[, èùó äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà, 893394, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ â âîðîíåæå, glfohy, ñàéòû çíàêîìñò äëÿ îáåñïå÷åííûõ, 795264, ãàëåðåè àíàëüíîãî ñåêñà, 617, çíàêîìñòâà ìèëàíà 21 àëìàòû, 552, èíòèì çíàêîìñòâà ïåòåðáóðãà, 8OOO, ñîêàëü ïîçíàêîìëþñü, =-DDD, vip ñåêñ ïî òåëåó, smmiee,

#100 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:21

comment2, çíàêîìñòâà âîäÿíñêèé, swc, êèðîâ ÷åïåöê çíàêîìñòâà, pwm, ñëàíäî çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, 625, íîâûé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ áðàêà, 836, íåôîðìàëüíûé ëåçáèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 8OOO, ñàéò çíàêîìñòâà ãëóõèõ, %[, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîè â ëèïåöêå, 76965, íàéòè çíàêîìñòâà ñ ôàìèëèåé áåëîóñ, aut, çíàêîìñòâà õî÷ó ÷òîáû ìåíÿ îòòðàõàëè ííîâãîðîä, vfrlxs, íîâîñèáèðñê çíàêîìñòâà íàäåæäà âîäîëåé, wznbo, ÿ èùó çíàêîìñòâà ñ âîåííûìè, 219076, Çíàêîìñòâà çîäèàê, :-P, map4, 894, êèòàéñêàÿ ñòóäåíòêà çíàêîìñòâ, 465, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê, 5152, îêñàíà âåëèêèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà, %DD, ñàéò çíàêîìñòâ òîëüêî äëÿ ëèñáèÿíîê, 548,

#99 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:46

comment1,

#98 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:11

comment6,

#97 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:42

comment1,

#96 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:11

comment4,

#95 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 00:10

comment5,

#94 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:38

comment4,

#93 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:05

comment6,

#92 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 22:32

comment1,

#91 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 20:45

comment3,

#90 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 18:46

comment2,

#89 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 17:17

comment5,

#88 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 16:17

comment4,

#87 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 15:48

comment3, âñòðå÷à ÷åðåç òðèñòà ëåò ìîëîäûå, ycbpj, ñêà÷àòü ïåñíè à çîðè çäåñü òèõèå, slqmk, êðàâ÷åíêî ïîìîùíèöà äåïóòàòà îäíîñòîðîííåå, 8168, ïðèíöåññ è ëÿãóøêà, 88866, äîêòîð ïàðíàñ ôèëüì, :-O, ðîäíè ðîóëåíäîì, qtynr, ñêà÷àòü ôèëüì âëàñòåëèí êîëåö ðåæèññåðñêàÿ âåðñèÿ, 906, ñêàæè ìíå ÷òî ëþáèøü ìåíÿ ôèëüì, %-], ãîðîäñêèå ëåãåíäû 4 ôèëüì, 5868, àíèìå ôóðóìû, 38365, áîêëàí ñòàíèñëàâ âëàäèìèðîâè÷, yhoopz, ñóáêóëüòóðà ðýïåð åãî âíåøíèé âèä ÷òî ñêðûâàåò, zabs, ðîìåî è äæóëüåòòà ãäå ñêà÷àòü ìþçèêë, zvi, ëþáîâü ïîä ãðèôîì ñîâåðøåííî ñåêðåòíî àëåêñåé ãóñåâ, syyaj, àíòîí âèíîãðàäîâ., %-]], ïèðñ áðîñíàí ôèëüìû, 17439, ãðèáîåäîì ãîðå îò óìà 3-4 äåéñòâèå, %P, êîìåäèè ïðî øêîëó è êîëëåäæè, 083723,

#86 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 20:59

comment6, êîððåëëÿöèîííûé àíàëèç âîäû, 240140, äæîí ôàðíåëë, %-]]], ñêà÷àòü ñåðèà êàðìåëèòà 2 ñèðèþ ìîëîäûå, 73833, ñêà÷àòü ïåñíþ ðàñïóòèíà ðîçà ÷àéíàÿ, qxbrtx, àëûå ïàðóñà ðèìåéê, dusfsq, ðîìàíîâû âåíöåíîñíàÿ ñåìüÿ ðåöåíçèè, 217, ì¸ðòâàÿ êîðîëåâà 2009, %-OOO, çâåçäíûé êðåéñåð ãàëàêòèêà ñåçîí 5, 24879, âñå î ñîôè ìàðñî, 905877, 7 ñåíòÿáðÿ 1980, =D, ëèíäà òàáàãàðè ãîëàÿ, qkj, ëþáèìûé ëåáåäèíñêèé, 441903, ôàðèäà è àëñó, jrxh, îòðÿä äåëüòà 2 àâòîðñêèé ïåðåâîä, 842150, òðóñëèâûé ðîáåðò, 163149, áóòü ìîèì ïàðíåì íà 5 ìèí, >:),

#85 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 19:35

comment2, ìû áûëè äûìîì, awvw, âîëîäèíà ìàðèÿ, 8-((, çîëîòîé ãëîáóñ 45 ñêà÷àòü, luoh, ñêà÷àòü ñòî âîïðîñîâ ê âçðîñëîìó, 83668, ìîëîäûå õåìà ìàëèíè äõàðìåíäðà, =-), çàìóðîâàííûå â ñòåíû, fzzwlu, äèñáàëàíñ ìàíãà ñêà÷àòü, %-PP, ñïóòíèêîâàÿ ÷èñòîòû, suxn, êðèñòîôåð ìèíö, gfnn, áåòõîâåí 3 4 ñêà÷àòü, 369, ìàðãàðåò ÷î, yfp, âñå óìðóò à ÿ îñòàíóñü, :DDD, äàâàé ïîæåíèìñÿ ýôèð çà 9 äåêàáðÿ, 18186, âîçâðàùåíèå ñóïåðìåíà ñêà÷àòü, dszwe, òðåéëåð áàðòîí ôèíê, amzujo, ñêà÷àòü ôèëüì äèêèå êóðî÷êè áåç ïàðîëÿ, 135, ñîâåòñêèé ôèëüì ìîëîäàÿ æåíà, %)),

#84 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 18:53

comment4, áàñîâ ôèëüìîãðàôèÿ, 411346, ëþáóþñü öâåòàìè, kosixb, åøëè ãðèí, 1860, ñêà÷àòü ôèëüì âîéíà íà çàïîäíîì íàïðàâëåíèè, zmpfq, îäåæäà ìàêñ ïåéíà, %(, ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå ñïá, lkll, ýíòóçèàñò ìîñêâà, =-((, ñîíëèâîñòü êèíîïîèñê, 5442, ñêà÷àòü áåëÿíèíà â ìð3, %)), ñöåíàðèé íîâûé ãîä â áóäóùåì, owcqv, äæîí âó ïóëÿ â ãîëîâå ñêà÷àòü, bmyyjg, ñêðèíøîòû ãðåøíàÿ ïëîòü, 114, ôèëüìû ñ êàðèíîé ðàçóìîâñêîé, mni, ñêà÷àòü àíèìå ïàäøàÿ ñ íåáåñ àíãåë ïðèõîòè, 646, þëÿ ïîìîùíèöà äåòåêòèâà, 8228, áàíäèòñêèé ïåòåðáóðã8, fyq, îòíûíå ìàî êîðîëü äåìîíîâ 43, dywls, àðòþð ðåìáî áèîãðàô³ÿ, >:-OOO,

#83 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 14:04

comment6, îí-ëàéí ìàëü÷èøíèê â âåãàñå, gagxz, îëþêñîð ñåðãèåâ ïîñàä, edmz, âàñèëèé ëûêøèí æåíà, 6222, ñêà÷àòü òðåêëèñò ê àíèìå ðûöàðü âàìïèð, klbs, ìóçûêà èç ôèëüìà å¸ çâàëè íèêèòà, :OOO, ïåðâûé êëèï íàòàëèè âåòëèöêîé, 1972, óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé íà ìîëîäûå óòðåííèêå, osvqj, ñêà÷àòü íå øóòèòå ñ çîõàíîì, 7022, çâåçäíûå âîéíû òðåéëåð ñêà÷àòü, >:)), ìàäàì áîâàðè êðàòêîå ñîäåðæàíèå, 046454, 29 íîÿáðÿ áèòâà ýêñòðàñåíñîâ ñêà÷àòü, %], äåâóøêè ãèëìîð âñå ñåçîíû, boofnd, ëó÷øèå ñàéòû ôèëüì, =-D, ãîíêà ïî îòñîñó, 406, æóêîâñêèé ÿâëåíèå ïîýçèè â âèäå ëàëëà ðóê, =]]], ìèõàèë áîãèí ìîé áåäíûé ìàðàò, >:-(, äíåâíèê ïîëÿðíîé ýêñïåäèöèè ñêà÷àòü, 237,

#82 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 13:23

comment2, ÷åðòîâñêè ãîðÿ÷àÿ íåâåñòà, >:[[, ðóñëàíà àëüáîìû ñêà÷àòü, >:PP, ñàóíäòðåê ê ôèëüìó ïîïñà, zlga, äåìîí-äâîðåöêèé 2008, 1911, ñêà÷àòü ìàíãó àíè äîêè, vwqdfm, ïîëêîâíèê êóðö, pbtuyj, êèíãîòåàòð êèðãèçèÿ, :-O, êðîññâîðäû íà òåìó ñòîëÿðíûå èíñòðóìåíòû, %-(, áîðèñ êîð÷åâíèêîâ ðîäèòåëè, %-]], íàèâíî ñóïåð, %-((, ñêà÷àòü õåíòàé ëîæáèíêà, >:-OOO, ñêà÷àòü êàëàìáóð, :-PP, ãîëóáîé âåëîñèïåä, %-D, íåâåðíàÿ æåíà ôèëüì, %OO, îñòîðîæíî ìîäåðí â ðîëÿõ, ufsge, îòöû è ìîëîäûå, 090, àñ ïóøêèí ëóêà ìóäèùåâ, ovthhg,

#81 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 07:59

comment1, àâàòàðêè íåïîïåäèìàÿ ðàçíîñ÷èöà ðàìåí, 8858, ñåðèàë íåæíûé âîçðàñò, %-OOO, íàðóòî ãëàâà 4ìîëîäûå, 8-DDD, ìîëîäûå íà öâåòêå, >:((, òÿíåò â ãîðó çèëû íàäðûâàÿ êàðäàí àêêîðäû, :PP, ðóññêèå ñóáòèòðû ê ôèëüìàì jean de florette, hafseg, âîîáðàæàåìûé ëîáà÷åâñêèé, asencj, êîãäà âûéäåò ïðîäîëæåíèå àíèìå ãàéâåð, bfe, âñå î ðîìàíå à çîðè çäåñü òèõèå, ymozps, ñåíîòîâà èðèíà, bscwqx, â êàêîì ôèëüìå åâà ìåíäåñ èãðàëà ëþáîâíèöó, 7004, êîêè ìèÿòà, =-], ñêàç ïðî ôåäîòà ñòðåëüöà, qyakn, ñêà÷àòü ìîëîäûå ïðèâèäåíèé, avkgnu, guess who êèíîçàë òâ, qcav, äèêàÿ þæíàÿ àìåðèêà, 8-PP, ñóìàðîêîâ æàëîáà, guh, íåâèííûå ðîçåíêðàíö è ãèëüäåíñòåðí, :OO,

#80 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 07:19

comment1, íåèçâåñòíûé ïóòèí ôèëüì, apxuz, äæåéí ýéð êèíî ôðàíêî äçåôôèðåëëè ñêà÷àòü, 396672, ôèëüì ñþðêóô âîçâðàùàåòñÿ, wdqih, íèê êåëëåð, uol, ñåðèàëû î ãàè, okhk, ÿ ëþáëþ áðèòûé ëîáîê, bldrr, íèíäçÿ-óáèéöà êðàòêîå ñîäåðæàíèå, 122429, ìàíîí ñ èñòî÷íèêà, >:-OO, ñåìåíîâ àíäðåé ïàâëîâè÷, =-))), map, :-OOO, ñåäüìîå íåáî íîâîñèáèðñê, 8PP, ãîäçèëëà ñêà÷àòü, qkegm, Çíàêîìñòâà ñåðâåðå, iant, áèîãðàôèÿ áðýä ðåíôðî, 8[[[, ïîöåëóé íà óäà÷ó 4ìð, >:PPP, êàíèêóëû ñòðîãîâà ðåæèâìà äèâèäè ðèï, >:], àêòåð áîðèñ àíäðååâ, xzhg,

#79 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 06:39